www.exaltdesign.netERR-CEF

V oblasti realizace výuky pro firemní a individuální zákazníky vycházíme ze základního dokumentu Rady Evropy pro výuku a jazykové vzdělávání, tzv."Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - ERR" (Common European framework - CEF). Tento dokument rozlišuje 6 úrovní jazykových dovedností, které z části odpovídají dosavadnímu pojetí, nicméně tuto oblast poměrně zjednodušují, obecně napomáhají srozumitelnosti a přehlednosti. CEF je také založen na objektivní utilizaci jazykových dovedností v praxi, což mnohem výrazněji vyjadřuje skutečnou úroveň znalostí.Společné referenční úrovně - globálně pojatá stupnice


Uživatel základů jazyka (A)

A1 - Breakthrough ("průlom")
Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.

A2 - Waystage ("na cestě")
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají ( základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.

Samostatný uživatel (B)

B1 - Threshold ("práh")
Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na téma, které dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2 - Vantage ("rozhled")
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Zkušený uživatel (C )

C1 - Effective Operational Proficiency ("Účinná operační způsobilost")
Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

C2 - Mastery ("Zvládnutí")
Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.